The Entomological Society of Japan

Officers and Council Members for 2020-2021

President:
Toshiya Hirowatari
Vice President:
Takao Ichioka
Secretaries:
Satoshi Kamitani, Toshiharu Mita
Treasurer:
Sadahisa Yagi
Librarian:
Utsugi Jinbo
Public Relations & Headquarters Officer:
Tatsuya Ide
Council Members:
Issei Ohshima, Masahiro Ohara, Yoshihisa Abe, Yositaka Sakamaki, Haruki Tatsuta, Kazunori Matsuo, Shin-ichi Akimoto, Shouhei Ueda, Kazutaka Yamada, Takahiro Yoshida, Sano Masakazu, Keiko Kishimoto, Shuhei Yamamoto, Masakazu Hayashi, Kaoru Maeto, Masahiro Sueyoshi, Nakahama Naoyuki, Masato Ono, Kenji Matsuura, Shiro Nakao, Teiji Sota, Kohei Kubota, Hideharu Numata, Seizi Suzuki, Koichi Goka, Yûsuke Minoshima